Combi SION
 

Werkprocessen

Op deze pagina tonen wij de werkprocessen voor de aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen. Klik op een fase om de informatie en mijlpalen te zien. Deze pagina is het best te zien op laptop of PC, op smartphones en tablets ziet u een beperkte weergave.

Hoofdleidingen

1

Intake

2

Voorbereidings-
overleg

3

Engi-
neering

4

Combi-aannemer
start project op

5

Plannings-
overleg

6

Start-
overleg

7

Voorbereiding
Uitvoering

8

Uit-
voering

9

Oplevering

 

Minimaal 15 weken en afhankelijk van capaciteit van de combiaannemer

 

Aansluitingen

1

Invoer-
bespreking hoogbouw

2

Aanvraag Mijnaansluiting.nl

3

Intake en offertes

4

Voorbereiding werkmappen

5

Voorberei-
ding aannemer

6

Planning

7

Uitvoering

8

Aansluiting

9

Inregelen

10

Oplevering

 

12 weken

afhankelijk van klantplanning en capaciteit van de combiaannemer

 

 

×

Intake


In een intake gesprek met de combi projectleider komen onder andere aan bod: Tracé, Voorlopig planontwerp en Projectomvang.
Opnemen in de planning en toekennen van combinummer.
Indien nodig 1 of 2 nutsoverleggen om tracé en profiel definitief te krijgen.

 

Vereisten volgende fase


Planning, voorlopig ontwerp, plan-tekening

Reservering tracé

Beoordeling bodemkwaliteit

×

Voorbereidingsoverleg


In het voorbereidingsoverleg vinden nutsoverleggen plaats om tracé, profiel en plaats van bovengrondse kasten zoals een MS ruimte definitief met elkaar overeen te komen.
Verslag (D2 formulier)

Vereisten volgende fase


Bijlage met definitieve tekeningen

Inzicht in bodemkwaliteit

Overzicht vereiste documenten

Mogelijk parallel invoeroverleg t.b.v. hoogbouw

×

Engineering


Allereerst worden op basis van de definitieve gegevens en tekeningen vergunningen aangevraagd bij gemeente en indien nodig het waterschap en andere overheden.
Per nutsdiscipline worden kabels en leidingen definitief gedimensioneerd en eventuele benodigde onderdelen worden besteld.
Koppeling met het bestaande net wordt voorbereid.
Er worden materiaalstaten, werkmappen, werkopdrachten en montage planning.
Er kan een offerte uitgebracht worden die per omgaande goedgekeurd retour moet komen.
Indien de offerte niet tijdig met akkoord binnen is zal de doorlooptijd worden verlengd.
Eventuele grondaankoop voor MS ruimte.

Vereisten volgende fase


Plan in rood

×

Combiaannemer start project op


Aannemer bepaalt de doorlooptijd aan de hand van ontvangen informatie.

Vereisten volgende fase


Plan in rood of werktekeningen van de deelnemende bedrijven

×

Planningsoverleg


In dit overleg met de opdrachtgever en civiele aannemer zal de combiaannemer een planning kunnen afgeven met inzicht in doorlooptijd en montage momenten.

Vereisten volgende fase


Vergunningen van gemeente en waterschap

Alle werkmappen en opdrachten compleet

×

Startoverleg


Als van alle nutsdisciplines werkmappen en opdrachten zijn verstrekt kan het startoverleg op locatie plaatsvinden. Hier vindt de definitieve afstemming van werkzaamheden plaats tussen de combi aannemer en de uitvoerende partij van de opdrachtgever.

Vereisten volgende fase


Startoverleg: afstemmen uitvoering met opdrachtgever en combiaannemer

×

Voorbereiding Uitvoering


Bouwplaats inrichting; ruimte voor depot en schaftkeet op locatie.
Schouwen van tracé.
Materialen worden geleverd.
Detail afstemming uitvoerenden combi aannemer en uitvoerenden opdrachtgever over samenwerking op locatie.

Vereisten volgende fase


Tracé schoon zand en vrij van obstakels

Afspraken over wat, op welke dag, en waar gebeurt

×

Uitvoering


Graven van de sleuf en uitleggen van kabels en leidingen.
Kabels en leidingen in 1 keer in de sleuf. Maken van alle verbindingen, koppelingen en lassen.
Testen kabels en ledingen en ingebruikneming.
Gereedmelding combi-aannemer aan netbeheerder.

Vereisten volgende fase


Test op functionaliteit

Kabels en leidingen in bedrijf en sleuf dicht

Gereedmelding

×

Oplevering


De infrastructuur en bouwwerkzaamheden zijn afgerond, het project wordt opgeleverd.

Het project heeft een bepaalde periode geduurd. Om het juiste moment te kunnen vaststellen waarop met de aanleg van nutsvoorzieningen moet worden begonnen is het raadzaam om terug te rekenen vanaf de geplande datum voor oplevering.

Houdt rekening met sterk wisselende doorlooptijden i.v.m. verschil in complexiteit en omvang van de projecten.

Mits u tijdig start met de aanvraag van nutsvoorzieningen helpt de combiprojectleider u graag bij het bepalen van een tijdspad dat u tijdens het verloop van het project als leidraad kunt gebruiken.

×

Invoerbespreking hoogbouw


Bij hoogbouw aansluitingen dient in de (voor)ontwerpfase al contact gezocht te worden met de diverse nutsbedrijven. Doel is afstemming en akkoord voor de invoeringen en meterkasten voordat de aanvraag wordt ingediend via www.mijnaansluiting.nl.

Uw combicoördinator kan u verwijzen naar de juiste contactpersonen.

Vereisten volgende fase


(Voorlopige) plantekeningen

Overeenstemming en akkoord voor de invoeringen en meterkasten

×

Aanvraag MijnAansluiting.nl


U kunt via MijnAansluiting.nl een aanvraag indienen voor nieuwe aansluitingen, aanpassingen/verwijdering van bestaande aansluitingen en de aanleg van tijdelijke/bouw aansluitingen.

Op het moment dat er meerdere disciplines gelijktijdig aangevraagd worden zal uw aanvraag als combi project doorgezet worden naar de betreffende netbeheerders. De uitvoering hiervan zal dan gecombineerd uitgevoerd worden.

Let op: Bundel zo veel mogelijk huisnummers die gelijktijdig aangelegd dienen te worden.

Vereisten volgende fase


Aanvraag via www.mijnaansluiting.nl

Bevestiging via www.mijnaansluiting.nl dat aanvraag in behandeling is genomen.

×

Intake en offertes


Binnen 10 werkdagen wordt de aanvraag opgepakt bij de netbeheerders. Zij doen voorafgaand aan de start van de voorbereiding een check of de aanvraag opgepakt kan worden en de opdracht bevestigd kan worden. Als hier bijzonderheden uitkomen wordt er contact met u opgenomen.

Veel voorkomende onderdelen hierbij zijn:

  • een offertetraject (netbeheerder en klant stemmen dit per discipline af);
  • een check op aanwezigheid van het net en beschikbare capaciteit;
  • een check of alle benodigde gegevens ontvangen zijn.

Vereisten volgende fase


Aanleveren van eventueel aanvullende gegevens zoals bijv. plattegronden of reeds uitgevoerd bodemonderzoek

Offertes van netbeheerders ondertekend en verstuurd

Volledig inzicht in de eisen ten aanzien van doorvoeren, meterkast, centrale voorziening flatkast en stijgleidingen

×

Voorbereiden werkmappen


Na intake gaan de netbeheerders afzonderlijk bezig met de voorbereiding van de werkmappen. Deze leveren zij aan bij de coördinerende combiaannemer wanneer zij hiermee gereed zijn.

Veel voorkomende onderdelen hierbij zijn:

  • Vergunningstrajecten bij bijv. gemeenten en waterschappen
  • Check bodemvervuiling
  • Uitwerking tracés, componenten en materialen

Vereisten volgende fase


Vergunningen

Bodemrapport

Werkmappen netbeheerders

×

Voorbereiding aannemer


Nadat de coördinerende combiaannemer van alle netbeheerders de werkmap heeft ontvangen kan deze verder met zijn voorbereiding en planning. De aannemer zal in deze fase contact met u opnemen om een schouw in te plannen (controle of de voorbereidende werkzaamheden gereed zijn) en een voorlopige planning (o.a. afhankelijk van schouwresultaat) te bespreken.

Denk bij de schouw aan de volgende zaken:

  • Het tracé moet vrij zijn van obstakels;
  • In geval van huisaansluitingen dienen de invoeren juist zijn aangebracht en voor de gevel zichtbaar zijn / vrij zijn gegraven;
  • In geval van tijdelijke/bouw aansluitingen dienen de bouwkast en waterput (indien van toepassing) geplaatst te zijn;

Vereisten volgende fase


Materialen bestellen

Schouw, o.a. meterkast

Tracé vrij van obstakels (zowel boven- als ondergronds)

Werken in schone grond

×

Planning


Nadat de schouw akkoord is kan de coördinerende combiaannemer in overleg met de klant een definitieve planning maken. De duur en omvang van de werkzaamheden zijn afhankelijk van het project.

Vereisten volgende fase


Materialen compleet

Tracé vrij van obstakels (zowel boven als ondergronds)

Werken in schone grond

×

Uitvoering


Gecombineerde uitvoering van de werkzaamheden door de coördinerende combiaannemer. De combiaannemer zal de aansluiting bedrijfsklaar achterlaten.

Let op: u dient zichzelf tijdig bij een leverancier van uw voorkeur aan te melden voor de levering van de energievoorziening.

Vereisten volgende fase


Gereedmelding combi aannemer aan netbeheerder

×

Aansluiting


LET OP! Naast het aanvragen van de aansluiting dient u tevens zorg te dragen voor de aanvraag van uw telecommunicatie/kabel provider.

Doe dit TIJDIG bij de leverancier van uw voorkeur.

Vereisten volgende fase


Levering diensten via het nieuw aangelegde net aangevraagd bij de leveranciers

×

Inregelen


Wees er op bedacht dat er na aanleg van de kabels en leidingen en de levering van diensten ook nog voldoende tijd over blijft voor het inregelen van de installaties.

Vereisten volgende fase


Functionerende installaties

×

Oplevering


De infrastructuur, aansluitingen en bouwwerkzaamheden zijn afgerond, het project wordt opgeleverd.

Het project heeft een bepaalde periode geduurd. Om het juiste moment te kunnen vaststellen waarop met de aanleg van nutsvoorzieningen moet worden begonnen is het raadzaam om terug te rekenen vanaf de geplande datum voor oplevering.

Houdt rekening met sterk wisselende doorlooptijden i.v.m. verschil in complexiteit en omvang van de projecten.

Mits u tijdig start met de aanvraag van nutsvoorzieningen helpt de combiprojectleider u graag bij het bepalen van een tijdspad dat u tijdens het verloop van het project als leidraad kunt gebruiken.

[[DEV] © 2020 Combi SION. Alle rechten voorbehouden.